През 2021 г. се очаква да бъдат възстановени разкопките на част от Варненския халколитен некропол. Това коментира Яни Янев от едноименното сдружение.

Очакванията са да бъдат намерени и нови неща, защото има немалко разкопани гробове в некропола, където в началото на 70-те години на XX век беше намерено най-старото обработено злато в света, датирано между 4 600 и 4 200 години преди н.е. (т.е. на около 6 хил. и половина години.

Липсата на интерес от иманярите ми подсказва, че в останалата част от неразкопаните гробове вероятно няма злато. Но дори и в този случай, там могат да бъдат намерени изключително интересни неща, свързани с живота на предците ни, с бита, културата, медицината, коментира Янев.

Още повече, че животът в селището, свързано с халколитния некропол, е просъществувал около 1 000 години.

Идейната визия за това как ще бъде социализиран теренът, върху който е разположен некропола е вече готов. Теренът вече също е изцяло публична държавна собственост. Възстановена е и геодезичната мрежа - за това, което вече е проучено при откриването на некропола и златното съкровище от него, както и за това което предстои да бъде направено.

През изминалата 2020 г., имаше и акции за разчистване на терена, който се пада в Западната промишлена зона, припомня Радио Варна.

Да не забравяме още, и че откритието край Варна разтърси света и преобърна на 180 градуса всички известни дотогава теории за развитието на настоящата ни цивилизация. Само няколко акцента – за припомняне. Това е най-голямата група златни предмети, откривани до момента в света. От близо 300 гроба (по-точно 297), разположени на около 7 500 кв. м. са изровени повече от 3 хил. златни предмета с тегло над 6 кг. или повече от всичко, което е открито в света през каменно-медната епоха.

Освен това златното съдържание е с проба от 23.5 карата, а въглеродният анализ показва, че то е около 1 000 години по-старо от цивилизациите на Древен Египет, Микена и тези от Месопотамия.

Снимка: bTV
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.