На 11.09.2020 г. от 10.00 ч. в двора на Икономически университет – Варна официално ще бъде открита къщичка за книги. Тя е закупена със средства по програма „Еразъм +“ (Договор №2018-1-BG01-KA 103-047074) и е част от поредицата екоинициативи, с които се реализира визията на академичното ръководство висшето училище да се развива като „зелен“ университет, отличаващ се с иновативни и устойчиви решения. Книгите в нея ще „домуват“ и ще пътуват към читателите на принципа „вземи, прочети, върни, размени, дари“.

Първата книга в къщичката ще постави ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров в присъствието на входящи студенти по програма “Еразъм +“, които също ще дарят издания на своя роден език.

Въпреки ограниченията във връзка с разпространението на Covid-19, през зимния семестър на академичната 2020/2021 година ИУ – Варна посреща 20 чуждестранни студенти от 10 държави, сред които Германия, Полша, Испания, Франция. Всички те ще се включат в екоинициативите, с които университетът акцентира върху опазването на околната среда и личната отговорност на всеки човек.

Цикълът от екоинициативи започна през месец август, когато на територията на трите сгради на Икономически университет – Варна (паркинг на академичната сграда, втори корпус, Колеж по туризъм) бяха монтирани 10 нови велостоянки, закупени със средства по програма „Еразъм +“. През октомври в дворовете на академичната сграда и на Колежа по туризъм ще бъдат поставени къщички за птици.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.