Апелативният съд потвърди предсрочното освобождаване и на Георги Желязков - втория осъден за убийството на студента Мартин Борилски през 2000 г. В края на 2019 г. Стоян Стоичков бе освободен предсрочно 5 години преди изтичането на 17-годишната му присъда.

С първоинстанционното определение е бил установен изпитателен срок в размер на 5 години, 1 месец и 25 дни и пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ са срок от 2 години.

Апелативният съд измени съдебния акт по отношение на продължителността на изпитателния срок и установи 5 години, 1 месец и 9 дни, колкото е неизтърпяната част от наказанието към момента на произнасянето.

Въззивната инстанция увеличи продължителността на мярката за пробационен надзор на 3 години.

Според разпоредбите на Наказателния кодекс, за да бъде условно предсрочно освободен, осъденият трябва да е изтърпял не по-малко от половината от наказанието и да е дал доказателства за поправянето си.

В случая Георги е изтърпял повече от изискуемата част. Прокуратурата обаче счита, че няма достатъчно и убедителни доказателства за поправянето на 41-годишния мъж.

Казусът се разглежда от Апелативен съд – Варна за втори път тази година. През февруари условното предсрочно освобождаване бе отказано. Георги Ж. е бил осъден през 2010 г. от Апелативен съд – Велико Търново на 19 г. лишаване от свобода, а другият подсъдим Стоян С. - на 17 г. Двамата са били признати за виновни за убийството на българския студент Мартин Б. в Париж през 2000 г. През февруари миналата година Стоян С. е бил условно предсрочно освободен.

За да се произнесе днес, Варненският апелативен съд обсъди доводите в протеста на прокуратурата, възраженията срещу него, доказателствата по делото и прецени законосъобразността и обосноваността на първоинстанционното определение.

Съдебният състав отчете, че през последните месеци присъдата на Георги Ж. е била препланирана с индивидуален план, в съответствие с установените дефицитни зони в поведението му. Проведената корекционна работа е дала резултат.

Довела е до преоформяне на ценностната система на лишения от свобода, в съзвучие с правилата на морала, добрите нрави и закона. Съдът прие за обосновани и верни изводите на Окръжния съд, че наказанието вече е изпълнило целите си и са налице всички предпоставки за ресоциализацията на осъдения.

Въззивният съд обаче не се съгласи с продължителността на пробационната мярка, която счете за занижена. Срещите с пробационен служител имат силен ресурс за подпомагане и контролиране поведението, аргументира се съставът. Затова Георги ще има задължителни срещи с пробационен служител през следващите 3 години.

Определението на Апелативния съд във Варна, с което се потвърждава предсрочното условно освобождаване на Георги Ж., е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 20 юли 2000 г. 24-годишният български студент по право Мартин Борилски бе намерен мъртъв в парижкото си жилище на улица „Льо Курб”. Жилището е отворено от пожарникари и полицаи. По входната врата няма следи от взлом. Трупът е коленичил до леглото, легнал на гърдите си. Ръцете са вързани с ръкавите на пуловер. По целия мокет и по част от мебелите в стаята има петна от кръв. Леглото също е пропито с кръв. По тялото на Борилски са преброени 93 удара с нож (за рязане на хартия), а лицевите му кости са смазани с тъп предмет (гира).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.