Вчера и днес най-малките ученици от Девня и Повеляново показаха, че са научили всичко от своя първи учебник, с чиято помощ са тръгнали по пътя на науката и знанията.

Заедно с тях празнуваха техните учители и родители – хората, с чиято помощ децата са постигнали успехите си и ще продължават до вървят напред. Защото им предстои още дълъг път с немалко препятствия. Вярвам, че с нашата обща помощ нашите деца ще се справят с всички предизвикателства. Стига да осъзнаят, че успехите се постигат със знания, а знанията се придобиват с учене, старание и много труд, посочи във Фейсбук страницата си кмета на Девня Свилен Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.