Мечка, която прекалила с любимото си лакомство, медът, в крайна сметка беше отведена на ветеринар от група загрижени хора в Северозападна Турция, съобщи вестник „Дейли Сабах”.

Жители на град Дюзче открили нещастното животно, почти припаднало в ступор на планински склон. Загрижени за здравето му, те го закарали с камион при местен ветеринарен лекар, за да получи лечение за лош случай на меден махмурлук.

След като се възстанови напълно, мечката ще бъде пусната обратно в дивата природа, вече по-мъдра по отношение на опасностите от сладкото пиене на мед.

Министерството на земеделието и горите съобщи, че странния пациент се чувства вече по-добре. „Нека изберем име за нашето момиче, което яде твърде много мед“, призова ведомството.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.