Обществен дарителски фонд за Варна стартира хуманитарна инициатива „Заедно за бъдещето!“ в подкрепа на 30 домакинства, които са в тежка икономическа ситуация и са в риск да отглеждат децата си поради загуба на работа и доходи на един или на двамата родители вследствие икономическата криза и пандемията.

Инициативата се реализира с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по Програма „Ирис“.

Целта е да се запазят повече семейства заедно!

Обществен дарителски фонд за Варна е единствената организация в регион Варна, която системно работи за развитие на местното дарителство. Тя споделя, че докато през март-юни 2020 г. дарителите са предоставяли средства основно за апаратура, материали и консумативи, необходими за борбата с вируса, през май в дарителската активност се очерта нова цел – подкрепа на хората, най-силно засегнати от социалната изолация и икономическата криза.

Така с подкрепата на Програма Ирис започва подпомагане на 30 семейства от град Варна. За тях са подготвени хранителни пакети с основни хранителни продукти, а за учениците са осигурени раници, тетрадки и ученически пособия.

Членовете на домакинствата, останали без работа ще имат възможност и за консултиране с експерт по трудово-правни въпроси и кариерно ориентиране с цел по-бързо връщане на пазара на труда.

За да кандидатствате за подкрепа в рамките на инициатива „Заедно за бъдещето“, трябва да сте безработен Вие или друг член на Вашето семейство след 13 март 2020 год. във връзка с разпространението на пандемията от Covid-19. Доходите на член от семейството Ви да са под прага на бедност за страната в размер на 363.00 лева.

Ако попадате в тази категория можете да подадете заявление за подкрепа по образец, което да изтеглите от интернет страницата на Обществен дарителски фонд за Варна:

www.odfv.org

Там ще намерите и подробна информация за инициативата и критериите да достъп до подкрепа.

За всички възникнали въпроси, помощ при получаване и попълване на изискуемите документи се свържете с нас на електронна поща:

office@odfv.org

или на телефон: 0879 294498

Координатор на проекта: Анна Радева

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.