През 2022 година в бюрата по труда от област Варна са заявени 11 184 работни места. На първичния пазар са обявени 11 103 работни места.

Това съобщиха за Moreto.net от Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Варна.

Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в хотелиерството и ресторантьорството (3 828 заявени свободни работни места), търговията (1620), образованието (1055), преработващата промишленост (1001). Следват заявените свободни работни места в сферата на държавно управление (783), административните и спомагателни дейности (616), строителството (325) и др. По програми за заетост са обявени 427 работни места. 644 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 81 работни места.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.