Варненският окръжен съд определи мярка на неотклонение „задържане под стража“ спрямо Далибор Я. - гражданин на Северна Македония до разглеждане на производството по екстрадиция му.

Той е бил обявен за издирване от властите в югозападната ни съседка във връзка с изтърпяването на влязла в сила 9-годишна присъда за сексуални посегателства срещу деца ненавършили 14 години. Престъпленията са извършени през 2011г., а наказанието е било постановено от съда в Охрид през 2019 г., като давността му изтича на 25.02.2040 г.

37-годишният мъж няма българско гражданство, женен е за българка и има регистрирана фирма у нас. Съдебните власти в Северна Македония са декларирали намерение да поискат екстрадицията му.

Адвокатите на Далибор Я. заявиха в съдебното заседание, че той е съден задочно, не е бил уведомен за наказателното производство и не е бил спиран на границата, когато се е прибирал в Северна Македония. Има постоянно местоживеене, семейство, работа и не би се укрил.

Варненският окръжен съд прецени, че предоставените документи от властите в Северна Македония документи отговарят на изискванията на закона. Съдът посочи, че не може да обсъжда налице ли е обоснованост и законосъобразност на постановената присъда, въз основа на която лицето е обявено за издирване, доколкото се касае за съдебен акт, издаден от друга държава.

Единственото, което трябва да прецени е налице ли са законовите основания за определяне на най-тежката мярка за неотклонения. Предвид факта, че осъденото лице е било обявено за международно издирване, размерът на наказанието и високата обществена опасност на престъплението, рискът от укриване за съда е реален.

Целта на мярката за неотклонение в случая е да се осигури присъствието на чуждия гражданин в същинското производство по екстрадирането му, като единствено „задържане под стража“ може да гарантира това, определи Варненският окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.