Гърция въвежда нови ограничения за влизане в страната като част от най-актуалните мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19. Те са приети от гръцкото правителство на 11 юли, съобщиха от МВнР.

За периода от 00.01 часа на 15 юли до 00.01 ч. на 29 юли 2020 г. се въвежда временно ограничение на всички сухопътни и железопътни връзки с България, както и влизането на гръцка територия на хора, пристигащи от България, с изключение на ГКПП Кулата-Промахон. Изключение на тези ограничения имат само:

- гръцки граждани; притежатели на разрешително за престой; лица, чието основно жилище или обичайно пребиваване е в Гърция;

- преминаването на товарни камиони за превоз на стоки;

- влизането на лица при абсолютно наложителни пътувания (служебни, бизнес), което се доказва със съответните документи.

Влизането в Гърция през ГКПП Промахон на лица извън обхвата на изключенията по т. 1 се разрешава, в случай че са изпълнени следните задължителни условия:

- хора с отрицателен резултат за коронавирус COVID-19 след направен тест по метода PCR, извършен чрез вземане на стомафарингиални (от устата) или ринофарингиални (от носа) проби. Тестът трябва да е направен в рамките на последните 72 часа преди пристигането в Гърция в референтните частни (частните лаборатории трябва да са сертифицирани от компетентния национален орган на съответната страна) или държавни лаборатории, на страната на произход или в страната на транзит;

- лицата, които разполагат с удостоверение (документ) на английски език за горепосоченото диагностициране, съдържащо име и фамилия, номер на паспорт или лична карта на лицето, което те следва да представят пред компетентните контролни органи, а именно екипите на Генералния секретариат за гражданска защита, които отговарят за извършването на медицински прегледи и контрол.

Всички, които пътуват към Гърция попълват електронен формуляр за периода от 00.01 ч. на 15 юли до 00.01 ч. на 31 август 2020 г. Това е независимо от тяхното гражданство и начина на влизане в страната. Формулярът е PLF (Passenger Locator Form). Той се намира на електронен адрес https://travel.gov.gr. Пътниците попълват данните си за контакт в Гърция най-късно предишния ден, преди пристигането им в страната.

Специално до 00.01 ч. на 15 юли 2020 г. влизането в Гърция през сухопътна граница е възможно за хора, които вече са попълнили електронната форма (PLF) преди публикуването на настоящия законодателен акт (ДВ брой B" 2796/11.07.2020).

Гръцките власти разрешават за подпомагане на екипите на Генералния секретариат за гражданска защита да участват и полицейски служители, допълват от "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.