Готово е новото видео за онлайн тренировка по баскетбол, част от първия в страната модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма,  Онлайн уроците въвеждат в спецификата на играта баскетбол и как загряваме преди тренировка. Видеото е достъпно за всички, които желаят да го ползват в онлайн платформите.

В процес на довършване са онлайн уроци по балет и йога, които също ще бъдат публикувани. Проектът е осъществява от дирекция „Спорт“ към община Варна и Икономическия университет в града, катедра “Физическо възпитание и спорт”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.