На 10.09.2020 г. в конферентната зала на община Белослав се проведе работна среща с директорите на училищата и детските градини на територията на община Белослав, относно готовността на образователните институции за учебната 2020/2021 година. Срещата се проведе съвместно с общопрактикуващите лекари д-р Стоянова, д-р Георгиева, д-р Димитрова и д-р Караджов, с които бяха обсъдени въпроси и механизъм за сътрудничество в условията на COVID-19.

Всички присъстващи отбелязаха, че един от основните приоритет през новата учебна 2020/2021 година ще бъде запазване здравето на децата, на работещите в образователните институции и на всички в условията на продължаваща пандемична ситуация.

Отчете се, че всички училища и детски градини са осигурили максимално безрискова среда чрез набелязан набор от мерки за намаляване на риска от предаване на инфекция и че общинска администрация- Белослав, общопрактикуващите лекари и ръководствата на детските и учебни заведения имат готовност да реагират във всички ситуации при стриктно спазване на здравните правила и насоки.

Срещата завърши с пожелание да е здрава и успешна учебната 2020/2021 година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.