От ВиК Бяла съобщиха, че авариралият вчера водопровод в град Бяла, Варненска област, е причина за спиране на водоподаването по улициа"Андрей Премянов" от №40 до №86 (само четните номера) и целите улици "Димитър Панчев" и "Атанас Александров". Екипи на ВиК работят активно по отстраняване на повредата.

Очаква се водоподаването в този район да бъде възстановено днес, 27 юли, в късните следобедни часове, съобщиха от общинската администрация на града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.