С голямо мнозинство Комисията по граждански свободи,‭ ‬правосъдие и вътрешни работи‭ ‬(LIBE‭) ‬на Европейския парламент одобри становището на‭ ‬българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП‭ ‬Емил Радев‭ ‬относно създаването на цифрово евро.‭ ‬Вотът е важна стъпка напред за реформа в системата на плащанията в ЕС.‭

„За въвеждането на цифрова евровалута Европейската централна банка се нуждае от ясни регулаторни рамки,‭ ‬които да очертаят пътя пред реализацията на тази новаторска инициатива.‭ ‬Радвам се,‭ ‬че работата ми по досието получи подкрепата на колегите от комисията,‭ ‬защото така потвърждаваме непоколебимият ни ангажимент към сигурността и защитата на личните данни‭“‬,‭ ‬коментира след гласуването Емил Радев.‭ ‬Той акцентира върху необходимостта да се‭ ‬осигурят равнопоставен достъп и условия за ползване на цифровото евроот всички‭ ‬граждани на държавите в еврозоната,‭ ‬като припомни,‭ ‬че предвижданите промени не целят да сложат край на познатите ни банкноти и монети.‭ „‬Парите в брой ще останат законно платежно средство‭“‬,‭ ‬увери българският евродепутат.‭

С вота си комисията‭ ‬LIBEна практика надгражда законодателното предложение на Европейската комисия,‭ ‬като‭ ‬подобрява значително изискванията по отношение на правните,‭ ‬техническите и оперативните аспекти,‭ ‬необходими за създаването на една универсално достъпна и широко‭ ‬приложима цифрова валута.‭ ‬Одобрените‭ ‬правила установяват ясни протоколи‭ ‬относно правния статут на цифровото евро като законно платежно средство,‭ ‬неговото разпространение и насоки за употребата и ефективната му интеграция в европейската финансова екосистема.

При‭ ‬48‭ „‬за‭“‬,‭ ‬6‭ „‬против‭“ ‬и‭ ‬7‭ „‬въздържали се“с гласуването‭ ‬днес широка подкрепа за тази позиция изразиха евродепутати от основните парламентарни групи,‭ ‬в това число ЕНП,‭ ‬Прогресивния алианс на социалистите и демократите,‭ ‬Зеленитеи Обнови Европа.

Становището на комисията‭ ‬LIBE ще бъде изпратено на ресорната комисия по икономически и парични въпроси,‭ ‬която трябва да приеме основния доклад на Европарламента по темата.‭ ‬Очаква се гласуването в пленарната зала да се състои през април.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.