За съзнателно ползване на неистинска лична здравна книжка, Районен съд-Варна наложи 1000 лева глоба на 26-годишен жител на морската столица.

През лятото на 2016 г. подсъдимият си намерил работа в сферата на търговията с храни. Задължително изискване за назначаването му било преминаването на набор от медицински прегледи и изследвания, резултатите от които трябвало да бъдат вписани в личната му здравна книжка.

Вместо да се яви на прегледи, той се снабдил срещу заплащане с такава книжка, която на 27 юни 2016 г. представил за заверка в РЗИ.

В хода на извършена проверка се установява, че подсъдимият съзнателно се е ползвал от неистински частен документ - лична здравна книжка, издадена на негово име и съдържаща заверки от медицински специалисти на различни диагностично консултативни центрове и лаборатории, за да докаже че е клинично здрав и има право да работи в тази сфера.

За самото съставяне на неистинския частен документ от подсъдимия не може да се търси наказателна отговорност.

Варненският районен съд призна за виновен 26-годишния мъж. Той е неосъждан. По внесено от прокуратурата постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност, му бе наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 лв. Разноските по делото също се възлагат на подсъдимия.

Решението на Районния съд подлежи на обжалване в 15 дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.