Снимка: infotrka.bg

29-годишен водач е установен при проверка от полицейски екип, че шофира лек автомобил “Опел“ през нощта на 16 януари тази година в квартал „Левски“ във Варна, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС.

При проверката водачът се легитимирал единствено с лична карта, а справката в информационните масиви показала, че шофьорската му книжка е била временно отнета през 2021 г, с влязла в сила заповед за прилагане на принудителната мярка спрямо него, до предоставяне на сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Деянието е наказуемо по чл. 343в, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Районният съд призна за виновен 29-годишния мъж, който е неосъждан до момента. По внесено от прокуратурата постановление и направено предложение той да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, съдът му наложи глоба в размер на 1000 лева.

Решението на съда подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.