Снимка: You Tube

На свое заседание ОбС - Варна взе решение днес да бъдат осигурени допълнителни средства за изпълнение на авариен ремонт на хидротехническо съоръжение на „Рибарско пристанище – Варна". Съветниците дадоха съгласието си за отпускане на сумата от 139 240 лв. за ремонтни дейности.

След дълга дискусия Съветът взе решение за създаване на работна група относно дейността на „Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна", която от години е в тежко финансово състояние.

В състава на комисията влизат председателят на комисията по здравеопазване проф. Анелия Клисарова и двама нейни членове – проф. Антоанета Цветкова и д-р Ивайло Митковски.

Гласувано бе също 10 078 лв. да бъдат предоставени на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по повод 80-годишнината от основаването на Медицинския колеж. За отбелязване на юбилея са предвидени поредица от събития с гости от чужбина. Община Варна ще подпомогне висшето училище, поемайки част от разходите, стана ясно на заседанието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.