Висшият съдебен съвет определи като допустимо искането за отстраняване на Иван Гешев, с което бе открита процедура по предсрочното прекратяване на мандата му като главен прокурор, съобщи БГНЕС.

Иван Гешев поиска отвод на шестимата членове на ВСС, поискали неговото освобождаване. Това стана по време на ключовото заседание на съда, на което трябва да се вземе решение дали има основание да разглеждат искането за предсрочно прекратяване мандата на главния прокурор заради тежко нарушаване на служебните задължения.

Документът беше внесен от шестима представители на Прокурорската колегия. В мотивите си те записаха, че е недопустимо израелски експерт да участва в огледа на мястото на взрива до колата на Гешев.

"Ще започна с искане на отвод на шестте членове на ВСС, които са внесли искането за предсрочното освобождаване на главния прокурор. В случай, че същите не си направят отвод с процедурите на ВСС, считам че по този въпрос трябва да се произнесе Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси към ВСС с оглед установяване на обективността и непредубедеността на шестте члена на ВСС".

Това заяви главният прокурор Иван Гешев в началото на заседанието на ВСС. Той поиска да бъде представен от адвокат Радостина Томова по време на разглеждането на първата точка от дневния ред на заседанието.

“Смятам, че определени лица, които са част от съдебната власт и са крайно ограничени, а може би евентуално и във ВСС, се опитват да превърнат правовата държава в дрипава риза. Ще направя всичко възможно в интерес на българските граждани и на съдебната власт това да не се случи. Тези 6 човека нямат не юридическо право да участват в тази процедура, те нямат морално право да участват в тази процедура", добави главният прокурор.

Гешев посочи, че членовете на ВСС трябва да решат дали основанията в детайли трябва да бъдат разгледани в открито или закрито заседание.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.