Варненското издание на турнира "Атлетиката търси таланти" се проведе в неделя на стадион "Младост". Организатори на състезанието бяха Клубът по лека атлетика "Супер спорт" (Варна) и Община Варна. За участие се записаха състезатели, родени между 2006 и 2015 г. от Варна, Добрич, Велико Търново, Шабла и др. градове.

Очаквайте подробности за победителите в отделните дисциплини!

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.