113-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България бе отбелязана с тържествена церемония на едноименния площад във Варна. Организатори на традиционното честване са Община Варна, Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска митрополия.

По късно през деня в градинката пред Регионалния исторически музей ще бъде открита скулптурна композиция, посветена на Васил Левски – дарение от Съюза на арменците в България. 

По повод празника на входа на Морската градина е експонирана Фотоизложба „100 години Варна курортен град“.

Снимки: ПЛАМЕН ГУТИНОВ

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.