Ново атракционно автовлакче тръгва из Морската градина във Варна, забеляза репортер на Parallel43.bg. За разлика от старото, то ще е със затворени кабинки, и ще дърпа 2 ремаркета. Ще се движи от Централния вход на градината по алеята зад ресторант "Морско казино" по централната алея, алеята с кривото дърво, амфитеатъра, зоокъта и обратно. Цените на билетите за възрастни са 2 лв., за деца от 3 до 7 г. - 1 лв., и за ученици и пенсионери - 1,50 лв.

Автовлакчето явно е втора употреба и е взето от Антверп. Съдейки по лепенките по него, първоначално е било закупено по европейски проект за нуждите на белгийския град.

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.