За първи път във Варна бе създадена специална изложба за незрящи. Тя е подредена в Арт галерия „Ларго“. Според собственичката Нели Вълчева тя е уникална и за страната с многото си обекти. Представени са девет копия на артефакти от Регионалния исторически музей, датиращи от V век преди Христа до X век от новата ера.

Обектите са изработени от варненския скулптор Живко Дончев. Той има опит в реализирането на проекти за незрящи. Според него оригиналните артефакти първо са сканирани, след което са принтирани техни копия и накрая са отлети от полиестерна смола. Готовите фигури могат да се докосват безброй пъти, уточни художникът. Към всеки експонат има пояснение с брайлов текст, преведен от Геновева Зашева. 

Изложбата ще остане до 24 ноември, след което ще бъде преместена в Културния дом на слепите във Варна, рпоясни Нели Вълчева.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на община Варна чрез Фонд „Култура“ и е посветен на 50-годишнината от откриването на Варненския халколитен некропол.

Снимки: Пламен Гутинов 

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.