Във Варна започна осмият международен клубен турнир по пожароприложен спорт за купа „Одесос”. В състезанието, което се провежда на стадион „Локомотив” в морската столица, ще се включат отборите от Полша, Румъния, Хърватия, Сърбия, Молдова, Чехия, Словакия и Украйна, както и клубни тимове от Стара Загора, Шумен, Плевен, Враца, Бургас, Добрич и Академия на МВР.

Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.