Откраднаха металните капаците на отводнителните шахти на ул. „Братя Миладинови" във Варна. Това създава потенциална опасност както за преминаващите хора в тази част на улицата, така и за бъдещо запушване на каналите при дъждовно време. Тогава целият район ще плувне във вода.

Проблемната шахта се намира в началото на улицата, в непосредствена близост до автоподлеза под входа на Морската градина и само на метри от кметство „Одесос". 

Снимки: Пламен Гутинов  

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.