Сериозна ВиК авария в района на Курортна поликлиника във Варна спря водоподаването в част от квартал „Чайка".

Въпреки, че на място има ремонтен екип на фирмата, водата продължава да се лее свободно по платното на близката улица и се стича стремглаво към бул. „Кн. Борис I". Там вече са образувани няколко огромни локви.

Наши читатели сигнализираха, че  близкият подлез също е започнал бързо да се пълни с вода, а това ще доведе и до нови сериозни проблеми. 

Снимки: Пламен Гутинов

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.