Три автомобила изгоряха в близост до Спортната зала във Варна. Едната от тях е електромобил, който в момента се е зареждал до електроколонка. 

От полицията съобщиха, че в момента разследват причините за възникването на пожара. Вероятно пламъците са тръгнали от електромобила, който се е оказал самоделно пригоден за придвижване на ток.

Живеещите в близост до колонката ще поискат нейното премахване.    

Очаквайте подробности. 

 Снимки: Пламен Гутинов 

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.