112 цели и фрагментирани съдове от венецианско стъкло са открити по време на проучванията в залива Ченгене скеле край Бургас, съобщи БНТ. Подводната експедиция по изследване на залива се проведе през юни. Находките ще се добавят към други 310 фрагментирани и цели съдове, открити в района от 2020-а насам.

В зоната със стъклени съдове плитчината е на дълбочина от -2 до -2,5 м, с площ от около 15 дка с каменисто дъно. Изказано е предположението, че е възможно стъклата да са изсипан товар от лодка или кораб по време на буря и силно вълнение, което допълнително е засилено от плитчината и стърчащите скали.

Вероятността останките на кораба, превозващ стъклените съдове, да са в близост до мястото на откриване на стъклените фрагменти е много голяма. Основание за тази хипотеза дават откритите под вода няколко фрагмента от железни котвени вериги и силно фрагментирани керамични съдове носещи белези на керамично производство най-общо за Късното средновековие и Възраждането.

Новите находки са важен извор на информация за слабо изследваната тема за потреблението, търговията и производството на стъкло на Балканите през Късноосманския период, посочват от Регионалния исторически музей в Бургас. До този момент е предложена хипотезата, че съдове най-вероятно са произведени в работилница на остров Мурано, Венеция, през втората половина на XVI в. или началото на XVII в. Тук въпроса за точната датировка на стъклените предмети и вероятното корабокрушение остава открит още повече, че мястото около рифа не е допроучено.

Подводната експедиция обхвана още четири зони в залива Ченгене скеле. При изследванията на различни места са открити фрагменти от късноантични и средновековни амфори, както и части от керамични съдове.

Проучванията се извършиха от екип на Националния исторически музей под ръководството на проф. д-р Иван Христов.

Снимки: Регионален исторически музей - Бургас

ЗА АВТОРА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.