Във Варна днес се открива фотоизложба „Копнеж по Италия”. В 28 цветни фотографии, заснети от Евгени Димитров, ще представят инициативата на Италианския културен институт в София, съвместно община Варна и агенция "БулФото".

Тя ще бъде открита днес от директора на Италианския културен институт в София - Луиджина Педди, генералния консул на Република Италия във Варна - Антонио Таркуинио, представители на община Варна и на културните институции в града. Експозицията е разположена до Слънчевия часовник при входа на Морската градина и ще радва варненци до 20 юни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.