Фондация „Карин дом” отваря процедура за избор на строителна компания за изграждане на своя нов Център за работа с деца - срокът за подаване на оферти е 01.12.2020г.

Предварителните проучвания показват, че повечето потенциални участници са фирми от Варна с опит в строителството. Желанието на организацията е при подготовката на офертите строителите да обърнат внимание на социалната значимост на проекта не само за гр. Варна, но и за страната.

Фондация „Карин дом” е водеща организация в предоставянето на комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, която въвежда в практиката си и разпространява чрез обучения утвърдени, ефективни подходи на работа. Карин дом има значима роля в България за повишаване качеството на услугите за деца със специални нужди в дневни центрове, помощни училища, детски ясли и градини и други социални и образователни услуги.

Архитектурният проект за новата сграда, в която Карин дом ще премести своята дейност, е разработен от екипа на “УНАС Студио“ – арх. Биляна Асенова и Саша Чабати с изключително внимание към детайла и мисъл за всяка функция и дейност в сградата.

Желанието ни е избраният строител да има същия подход на прецизност, професионализъм и мотивация да допринесе за каузата на Карин дом. Считаме, че това е имиджов проект за град Варна и за всички партньори, които участват в неговото изпълнение.

Ако имате желание да бъдете наш партньор в изграждането на Карин дом, моля изтеглете и се запознайте с Документацията за участие!

Крайният срок за подаване на оферти е 01.12.2020 г.

За въпроси: competition@karindom.org,

Интернет-адреси: www.karindom.org, www.competition.karindom.org

Финансирането на строителството се предоставя на Карин дом от датските Фондации ВЕЛУКС. В началото на 2019г. Общинският съвет на Община Варна одобри предоставянето на терен, на който да може да се изгради нова сграда за нуждите на дейността на Карин дом. Парцелът е с площ 2450 м2, разположен в разширената централна част на Варна в непосредствена близост до идеалния център на града – между улиците “Дойран” и “Кирил Шиваров”.

Информацията е публикувана и на сайта на Карин дом тук:

https://karindom.org/construction-new-karindom-building-2020/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.