С цел подкрепа на културните дейци във Варна, общинският фонд "Култура" обявява извънредна сесия за проектни предложения. Те могат да бъдат подавани до 22-ри юли през електронната система http://fund.varnaculture.bg. Срокът за реализация на проектите е в периода от 3-ти август до 6-ти декември т.г.

В сесията имат право да участват:

- Юридически лица, които са кандидатствали с проекти на първата и втората сесии през 2020г., но не са реализирани. За целта те трябва да преработят своите предложения след попълване на електронната форма за заявление в акаунта си, съгласно новите насоки за кандидатстване. Ще бъдат използвани входящите номера на вече регистрираните проекти, като формулярите ще бъдат достъпни след служебно въвеждане на номерата, които съществуват от първа и втора сесии.

- Юридически лица или индивидуални артисти, регистрирани като лица, упражняващи свободни професии, които не са участвали на първата и втората сесии, могат да подават проектни предложения само по направление 4.2 "Нови организационни модели и медийни проекти".

Кандидатстването е по електронен път на адрес fund.varnaculture.bg, след регистрация. Тези, които имат вече такава в програмата от 2016, 2017, 2018 и 2019 г., не трябва да правят нова. За допълнителна информация: адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000, телефон: 052/ 820 744; 0888 202760.

Снимка: Live.Varna.bg

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.