На 1 юли ще бъде дадено началото на петото издание на фестивала "Фолклорна палитра", чийто организатор е Община Девня. И този път събитието ще се състои в красивия и раззеленен градски парк "Разсадника".

Тази година форматът ще бъде надграден и на сцената освен любителски танцови състави ще могат да се изявят самодейни певчески групи към читалища, клубове, сдружения и други.

Фестивалът е без такса за участие и с висок награден фонд ‼️

Регламент и заявка за участие може да изтеглите от официалната интернет страница на Община Девня (www.devnya.bg)

Заявки за участие може да подавате до 16.06.2023 г. на имейл: palitra_devnya@abv.bg

За контакти: ☎️ 0896/767 115; 0893/509 209

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.