18 варненски проектни предложения на обща стойност 187 500 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания „Чиста околна среда 2024 г.“ и конкурса „Обичам природата и аз участвам“, които са организирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), средствата от което допълват успешно тези от европейските фондове. Това съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Финансиране в размер до 15 000 лв. ще получат седем проекта на общини и кметства от Област Варна - „Кът за отдих и спорт в с. Пчелник“, Община Долни чифлик, „Изграждане на интерактивна зона за безопасност на движението в парк на ул. „Оборище“, кв. Девня, гр. Девня“, „Кът за отдих и игри в центъра на с. Дръндар“, Община Суворово, „Модернизация на зоната за отдих в с. Ветрино, Община Ветрино“, „Здрав дух и здраво тяло в чиста околна среда, чрез озеленяване и изграждане на стрийт фитнес площадка за малки и големи в с. Разделна“, Община Белослав, „Възстановяване и обновяване на детски кът в открит спортен комплекс“ на Община Провадия и „Опазване на природата чрез спорт“ на Община Вълчи дол.

Пет учебни заведения и един център за специална образователна подкрепа в областта ще получат до 7 500 лева, за да осъществят проектите си - „Зелен оазис в училищния двор“ на Трета ПМГ „Академик Методий Попов“, гр. Варна, „Обичам природата и аз участвам“ на ОУ „Захари Стоянов“, гр. Варна, „Залесяване и облагородяване на парково пространство в училищния двор на ОУ „Христо Ботев“ на ОУ „Христо Ботев“, с. Житница, Община Провадия, „Да живеем в хармония с природата“ на СУ „Назъм Хикмет“, с. Медовец, Община Дългопол, GREEN SPACE CLASSROOM на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“, гр. Варна и „Класна стая за занимания по интереси на открито“ на Център за специална образователна подкрепа „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кривня, Община Провадия.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати на пет детски градини от областта за проекти в сферата на околната среда. Това са ДГ „Детелина“, гр. Дългопол, ДГ №18 „Чайка“, гр. Варна, ДГ „Незабравка“, с. Страшимирово, Община Белослав, ДГ „Щурче“, с. Приселци, Община Аврен и ДГ №43 „Пинокио“, гр. Варна.

Конкурсът в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Идеята на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.