Този уикенд Варна е домакин на традиционния Национален фестивал на етносите. Проявата, която постави началото през 2004 година се провежда ежегодно и има за цел да запознае, обогати и популяризира музикалния и танцов фолклор на етносите у нас.

Програмата включва два концерта - на 26 юни от 18 часа на сцена Раковина в Морската градина и на 27 юни от 15 часа в Делта планет мол. В проявите ще вземат участие фолклорни групи от арменски, влашки, гръцки, турски и ромски етноси.

Те ще представят своята самобитна култура, като част от българското фолклорно богатство, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.