Графика: Евростат

През 2021 г. 95,4 милиона души в Европейския съюз, което се равнява на 21,7 процента от населението му, са били изложени на риск от бедност и социално изключване, информира Евростат. Това означава, че тези хора са били подложени на поне един от трите социални риска, които се свързват с бедността и социалното изключване - били са изложени на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или са живели в домакинство с много ниска икономическа активност (лицата в трудоспособна възраст в това домакинство са заработили 20 процента и по-малко от нормалния брой работни часове), отбелязва статистическата служба на ЕС, цитирана от БТА .

България е на второ място сред страните от ЕС по този показател. През миналата година 32 на сто от хората у нас са били изложени на риск от бедност и социално изключване, по данни на Евростат.

5,9 милиона души в Европейския съюз (1,3 процента от цялото население на блока) са били част от домакинства, изложени едновременно и на трите риска, които се свързват с бедността и социалното изключване.

През 2021 г. 73,7 милиона души в Евросъюза са били изложени на риск от бедност, докато 27 милиона са изпитвали тежки материални и социални лишения, а 29,3 милиона души са живели в домакинства с много ниска икономическа активност.

Румъния е страната от ЕС, в която най-много хора са били са били изложени на риск от бедност и социално изключване през миналата година (34 процента), следва България (32 на сто), след която се нареждат Гърция и Испания, с по 28 процента.

Най-малък е бил процентът на хората, които са били изложени на риск от бедност и социално изключване, в Чехия (11 процента), следвана от Словения (13 на сто) и Финландия (14 процента).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.