Европейският парламент даде зелена светлина на предприетата в ЕС мащабна реформа за по-ефективна борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ключов елемент в законодателния пакет е създаването на нов надзорен орган, което беше подкрепено от евродепутатите с категоричното мнозинство от 482 гласа „за“. Докладчици по досието за първи път бяха двама българи – Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и колегата му от Комисията по икономически и парични въпроси Ева Мария Попчева („Обнови Европа“), която представлява Испания в ЕП.
„Когато започнахме работа по пакета за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, бе очевидно, че не сме готови за битка, а трябва да водим война. Днес имам увереността, че с новото законодателство даваме на ЕС арсенал, с който по-ефективно да защитава финансовата си стабилност“, коментира евродепутатът Емил Радев, припомняйки, че мръсните финансови потоци генерират загуби за милиарди, а разкриваемостта на тези престъпления досега е едва 1%.
„Очакванията към бъдещата агенция, която предстои да заработи в средата на следващата година, са огромни. Успяхме да ѝ подсигурим необходимите широки правомощия и капацитет, така че да бъде гарант за повече финансова сигурност чрез по-добро сътрудничество с националните надзорни органи и звената за финансово разузнаване в трансгранична среда, където рисковете непрекъснато растат“, увери Радев. Той отчете, че новият орган за борба с изпирането на пари (AMLA) ще упражнява пряк надзор върху най-рисковите компании във финансовия сектор, както и върху доставчиците на криптоактиви, които работят в поне 6 държави членки и имат висок остатъчен риск. Агенцията ще следи и дали те прилагат финансовите санкции, каквито например ЕС е предприел спрямо Русия. AMLA ще подпомага звената за финансово разузнаване с анализа на съмнителни трансакции и откриването на случаи на изпиране на пари. Агенцията ще може да се намесва при пропуски на националните надзорни органи и да играе ролята на медиатор в случаи на неразбирателство между тях, като тогава решенията ѝ ще имат задължителен характер.
„За ефективността на новия орган е важно да разчитаме и на засиленото сътрудничество с други агенции като Европол, Евроюст, Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите“, изтъкна още Емил Радев. Той определи участието на Европарламента в избора на седалище на AMLA като исторически момент и изрази надежда ролята му да продължи да се задълбочава.
От трибуната на ЕП евродепутатът бе категоричен, че предстои още работа и в съвременната твърде динамична среда не бива да се гледа на законодателството като на затворена страница. „Нормативният акт обединява държавите членки в общ фронт срещу мръсните пари“, заяви в заключение Радев и благодари на всички, които са участвали в продължилия 3 години тежък законодателен процес, показвайки ангажираността на европейските институции да намерят работещи дългосрочни решения за повече финансова сигурност в ЕС.
Дебатите в пленарната зала потвърдиха политическата воля да се постигне консенсус по законодателния пакет. Еврокомисар Марейд Макгинес, която отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, обърна внимание, че мащабът на реформата е безпрецедентен, защото се отнася до всички сектори, които са подложени на риск, и обхваща цялата правна уредба, както и самите институции, участващи в борбата срещу изпирането на пари. Марейд Макгинес изрази удовлетворението си от интензивната работа, направила възможно приемането на законодателството преди края на мандата. Отчетено бе, че спирайки мръсните пари, ЕС противодейства и на жестоките престъпления, които те финансират, като трафик на хора, оръжия и наркотици, тероризъм и др.
Докладчиците изтъкнаха отражението на руската военна агресия в Украйна върху дейността на престъпните групировки в Европа. Критикувайки досегашния пасивен подход на фона на шумните скандали от последните години, те единодушно подчертаха спешната необходимост да се запълнят „пробойните“ чрез засилване на надзора, чрез повече сътрудничество, модернизиране и хармонизиране на мерките в държавите членки.
На последната пленарна сесия за този мандат бяха одобрени и измененията за по-широко приложение на цифровите инструменти в дружественото право, с които Емил Радев също бе ангажиран като докладчик. Те облекчават административната тежест за около 16 млн. дружества с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.