С огромно мнозинство от 571 гласа „за“ Европейският парламент одобри изменения на директива, с които органите, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления, получават достъп до централизираните регистри на банковите сметки чрез системата за взаимосвързаност (BARIS) и ще бъдат улеснени при използването на записи за сделки.

Като докладчик от страна на ЕП българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев изтъкна, че законодателните промени осигуряват оптимизиран и по-бърз достъп до финансова информация, а това е от решаващо значение за ефективността на наказателните разследвания, успешното проследяване и последващо конфискуване на средствата и облагите от престъпна дейност. „Мерките са особено важни при разследвания срещу организираната престъпност, киберпрестъпността, изпирането на пари и финансирането на тероризма. Практиката до момента показва, че финансовите и кредитните институции, включително доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставят на компетентните органи записи за сделките в различни формати. Това затруднява трансграничните разследвания, тъй като не може веднага да се премине към обработка и анализ на данните“, коментира Емил Радев. Той разясни, че с измененията в директивата ще се гарантира така необходимата оперативна съвместимост.

„Различията във форматите, които се използват за предоставяне на записи за сделки, вече няма да бъдат пречка и достъпът на компетентните органи до финансова информация и информация за банкови сметки ще бъде улеснен. Така ще подобрим сътрудничеството между звената за финансово разузнаване и самия капацитет на компетентните органи за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на тежки престъпления“, обобщи евродепутатът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.