Без промени в Конституцията на България не могат да бъдат изпълнени препоръките на ЕК, Венецианската комисия и групата за борба с корупцията към Съвета на Европа (GRECO). Това коментира евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ и зам.-председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП Емил Радев. Според него проектът за нова Конституция, представен от ПП ГЕРБ, има за цел реформата в съдебната система да продължи в съответствие с направените препоръки.

Българският евродепутат взе участие в заседанието на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП, на което заместник-председателят на Европейската комисия за ценностите и прозрачността Вера Йоурова представи актуалното състояние на Механизма за сътрудничество и проверка, засягащ както България, така и Румъния.

В рамките на обсъждането Емил Радев изтъкна, че няма правни аргументи, които да пречат за отмяната на мониторинга. „Европейската комисия ясно заяви, че България е изпълнила поетите при присъединяването си ангажименти и Механизмът за сътрудничество и проверка трябва да отпадне”, посочи евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ, като припомни, че за взимането на това решение са дали подкрепата си и ресорната комисия, и председателят на ЕП. „Надявам се, че в този случай ЕК не прилага двойни стандарти спрямо България”, отбеляза Радев.

„Със или без механизъм реформите в България продължават”, категоричен бе той. По думите му правителството и отговорните институции в страната ни работят решително и последователно „за постигане на необратимост в съдебната реформа и борбата с корупцията, за гарантиране на върховенството на закона и защита на демократичните ценности и основните права”. „Пример за това е и предложението за свикване на Велико Народно събрание, което да приеме нова Конституция”, заяви Емил Радев.

Сред предвижданите конкретни промени в основния закон на България, той открои разделянето на Висшия съдебен съвет на Съдебен съвет на съдиите и Съдебен съвет на прокурорите. „Това ще гарантира независимост на съдебните професии”, смята евродепутатът. „Професионалната квота в Съдебния съвет на съдиите ще се увеличи и ще има мнозинство над политическата квота. Предлагат се също промени, с които да се увеличи отчетността на главния прокурор. Така ще се изпълнят и конкретните препоръки на Венецианската комисия”, обясни Емил Радев, посочвайки предложенията в инициирания от ГЕРБ проект, които имат пряко отражение върху съдебната система.

„Необходим е политически консенсус, за да завършим успешно този процес”, допълни евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ, като акцентира, че за да има нова Конституция, е важно всички политически партии да участват в дискусиите и да подкрепят промените.

В рамките на днешното заседание стана ясно, че на 23 септември Европейската комисия ще представи доклада по новия механизъм за върховенството на закона, който е с много по-широк обхват от Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния и ще се прилага еднакво за всички държави-членки на ЕС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.