Прилагането на регламента, който обвързва европейското финансиране с принципите на правовата държава, не трябва да ощетява крайните получатели и бенефициентите в ЕС. Интересите им трябва да бъдат надлежно защитени, а плащанията към тях – гарантирани. Тази позиция изрази пред колегите си от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев.

Той взе участие в дискусията по регламента, с който спазването на върховенството на закона става условие за отпускането на средства от бюджета на ЕС. Като докладчик на ЕНП в ресорната комисия Емил Радев акцентира върху приоритетите на политическата група, които намериха отражение и в постигнатото историческо споразумение между Европейския парламент и държавите-членки в ЕС.

„Изключително важно е евентуалните нарушения на принципите на правовата държава да се идентифицират на базата на задълбочена оценка от страна на Европейската комисия. Тази оценка трябва да бъде напълно безпристрастна и справедлива и да отчита съответната информация от всички налични източници”, изтъкна българският евродепутат.

Още от предходния мандат на ЕП той настоява за предварително определени и ясни правила, с които ЕС да гарантира, че парите на европейските данъкоплатци се изразходват добре, без да се нарушава върховенството на закона.

„Необходимо е предприетите мерки да бъдат пропорционални. Те трябва да се прилагат само когато други процедури, предвидени в законодателството на ЕС, не биха могли да осигурят по-ефективна защита на европейския бюджет”, отбеляза още Емил Радев, който е зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Той поздрави преговорния екип за постигнатите договорености в защита на бюджета, но и на върховенството на закона, демокрацията и основните права в ЕС. Предстои новият регламент да бъде гласуван в пленарната зала на Европейския парламент и да бъде да приет от Съвета.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.