Заради по-висока честота на захранващото напрежение от националната електрическа мрежа в късния следобед днес спряха работещите парогенератори в ТЕЦ-а към "Солвей Соди" АД и много от нискочестотните съоръжения в завода за калцинирана сода, съобщиха от предприятието.

Незабавно е приложен аварийният план за действие на дружеството и персоналът е евакуиран превантивно.

Половин час по-късно служителите са се върнали на работните си места.

Причините за по-високата честота на входящото напрежение са извън мрежата на завода и в процес на изясняване.

Иинцидентът не е застрашил по никакъв начин околната среда - няма изтичания на газ, изпускане или разливи на химични вещества и течности.

Аварийните екипи вече работят по въвеждането в експлоатация на парогенераторите и натоварването на инсталацията за производство на калцинирана сода.

За случилото се уведомени и всички институции, имащи отношение към проблема, съобщава "Дарик".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.