Във Велико Търново полицията евакуира живеещите в два жилищни блока на ул. „Ниш“ №7 заради подозрителни куфар и сак, оставени на тротоара.

Районът е отцепен, предава БНР.

Очаква се екип на Специализирания отряд за борба с тероризма за обезвреждане на подозрителния багаж, съобщиха от полицията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.