Вече са ясни всички участници в груповата фаза на Европейското първенство по футбол в Германия, което започва на 14 юни, съобщи NOVA. Ето и пълния списък по групи:

Група А:

Германия, Шотландия, Швейцария, Унгария

Група В:

Испания, Хърватия, Италия, Албания

Група С:

Словения, Дания, Сърбия, Англия

Група D:

Нидерландия, Австрия, Франция, Полша

Група Е:

Белгия, Словакия, Румъния, Украйна

Група F:

Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.