В периода 08:30 ч. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Тръстиково.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. без ток ще са абонатите и м-ст Орехчето, м-ст Рибарско селище Чайка и Стационар за туберкулозно болни.

В същия период със спряно елкроподаване ще са и в: м-ст Ракитника, м-ст Зеленика, както и в с. Добрина, с. Манастир и Горско Стопанство Провадия.

В периода 08:30 ч. до 16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна, м-ст Малко Ю, м-ст Евксиноград, м-ст Фатрико дере, м-ст Дъбравата

От 08:00 ч. до 17:00 ч. без ток ще е с. Средно село.

От 08:00 ч. до 16:30 ч. проблеми с електроподаването ще има гр. Белослав - кв. Акации

От 09:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Орешак.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Орешак, с. Генерал Кантарджиево, с. Климентово, гр. Варна - м-ст Перчемлията, ВЗ Кранево

В периода 09:00 ч. до 16:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности ще бъде прекъснато електрозахранването в ул. Дебър 54, вх.Б във Варна.

В периода 08:30 ч. до 17:00 ч. без ток в гр. Белослав - ул. Авджи Сава, ул.Димитър Ватев, ул. Алеко Константинов, ул. Асен Златаров, ул. Батак, ул. Васил Левски, ул. Георги Бенковски, ул. Иван Вазов, ул. Никола Вапцаров, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Панагюрище, ул. Рила, ул. Шипка

В периода 12:00 ч. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Медовец, с. Лопушна, с. Поляците. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 12:00 ч. до 13:00 ч. и от 16:00 ч. до17:00 ч. в районите на с. Арковна, с. Партизани, с. Сладка вода

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.