Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 24 юни, ще са следните места:

Варна

- от 08:00 ч. до 13:00 ч. - карето, заключено между ул. Девня, ул. Дунав, ул. Дебър, Александър Дякович, електрозахранени от ТП 292.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - м-ст Сотира, м-ст Акчелар, м-ст Кемер дере, както и част от м-ст Бриз и част от м-ст Изгрев.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - ул. Васил Друмев 32, ул. Д-р Иван Богоров 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, ул. Тодор Икономов 26, 35, 36, 37, ул. Константин Фотинов 1, бул. Княз Борис 105, 109, електрозахранени от ТП 261 и ТП 50.

Област Варна

- от 08:30 ч. до 16:00 ч. - с. Тополи, община Варна - ул. Тракийска, ул. Стоян Буйнов, ул. Георги Янев, електрозахранени от ТП 15.

- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - с. Аспарухово, община Дългопол - клиентите, електрозахранени от ТП 5 и БКТП 7.

- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП Измътец.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дъбравино, община Аврен – ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Приселци, община Аврен - ул. Капитан Петко Войвода, ул. Минзухар, ул.Череша, ул. Белият бряг, ул. Еделвайс, ул. Паркова, ул. Кокиче, ул. Синчец и част от клиентите на главен път Варна - Бургас в северната част на селото, електрозахранени от ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Белоградец, община Ветрино - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница, община Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – кв. Повеляново – бул. Съединение, ул. Строител, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Стария бряст, ул. Дружба бл.1, ул. Украйна, ул. Стадиона, ул. Балкан, ул. Дружба, ул. Люляк, ул. Рила, ул. Строител и ул. Боровец.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Горен чифлик, община Долни чифлик – ТП 4.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кривня, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец, община Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Храброво, община Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дръндар, община Суворово - клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2 . Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.