Информация за планираните прекъсвания на електричеството, предоставена от ЕРП-Север

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 19 април, ще са следните места:

Варна

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - ул. Димитър Икономов 17, 21, ул. Студентска 21, ул. Дружба 6, електрозахранени от ТП 1086.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - м-ст Ален мак – района около ул. Катя Папазова и Дом за стари хора Ален мак Варна, електрозахранени от ТП 692.

Област Варна

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Ново Оряхово, община Долни чифлик.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Вълчи дол – улиците: Бузлуджа, Вапцаров, Георги Димитров, Драгоман, Дунав, Толбухин, Янтра. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП Разсадник – сервиз.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Изгрев, община Суворово.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево, община Суворово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница, община Ветрино.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Есеница, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Изворник, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Искър, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Калоян, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кракра, община Вълчи дол.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня - ул. Бачо Киро, ул. Драва, ул. Витоша, ул. Елин Пелин, ул. Калиакра, ул. Марица, ул. Отец Паисий, ул. Патлейна, бул. Съединение и ул. Фронтоваци.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово, община Долни чифлик – клиентите, електрозахранени от ТП 9 и МТП 10. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Цоню Тодоров, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Хаджи Димитър, ул. Ангел Кънчев, ул. Сан Стефано, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Климент Охридски, ул. Янко Сакъзов, ул. Рила, ул. Бойчо Желев, ул. Александър Стамболийски, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, ул. Солун, ул. Трети февруари, ул. Киро Радев, ул. Рада Илиева, ул. Ал и Емурлов, ул. Тодор Илиев, ул. Стефан Караджа, ул. Патриарх Евтимий, електрозахранени от ТП 17, ТП 5 и ТП 19.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Блъсково, община Провадия. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.