Съветът на Европейския съюз (ЕС) обяви, че е приел решение да разшири списъка с държави, за които отпадат ограниченията за пътувания по несъществени поводи.

Този списък ще продължи да се преразглежда на всеки две седмици и според случая да се актуализира, подчертава се в съобщението на Съвета.

Въз основа на критериите и условията, посочени в препоръката, от 18 юни 2021 г. на държавите членки на ЕС се препоръчва да премахнат ограниченията за пътуване по външните граници за жителите на Албания, Австралия, Израел, Япония, Ливан, Нова Зеландия, Република Северна Македония, Руанда, Сърбия, Сингапур, Южна Кореа, Тайланд, САЩ.

За Китай се препоръчва премахване на ограниченията при условие, че се потвърди реципрочност.

Ограниченията за пътуване също трябва да бъдат премахнати постепенно за специалните административни райони на Китай Хонконг и Макао. Условието за реципрочност за тези специални административни райони е отменено.

В категорията на субектите и териториалните власти, които не са признати за държави от поне една държава членка, ограниченията за пътуване за Тайван също трябва постепенно да бъдат премахнати.

Жителите на Андора, Монако, Сан Марино и Ватикана трябва да се считат за жители на ЕС за целите на настоящата препоръка.

Критериите за определяне на трети държави, за които трябва да се премахнат ограниченията за пътуване, са актуализирани на 20 май, припомнят от Съвета на ЕС. Те обхващат епидемиологичната ситуация и цялостния отговор на COVID-19, както и надеждността на наличната информация и източници на данни. Взаимността също трябва да се взема предвид за всеки отделен случай.

Страните, свързани с Шенген (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария), също са включени в препоръката, съобщава "Investor.bg".

Снимка: Geert Vanden Wijngaert,Bloomberg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.