Европейският съюз е отпуснал допълнителни 63 милиона евро безвъзмездно финансиране за дейностите по извеждане от експлоатация на четирите спрени малки блока на АЕЦ „Козлодуй“. Това каза за „Хоризонт“ Сергей Цочев, член на управителния съвет на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

От спирането на малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“ за дейностите по извеждането им от експлоатация са похарчени 433 милиона евро по линия на Международния фонд „Козлодуй“ и 290 милиона евро българско съфинансиране, казва Сергей Цочев:

„За да се постигнат целите за извеждане от експлоатация до 2030 г., е направена оценка, че са необходими 1,35 млрд. евро. Тази оценка се прави на всеки 5 години. През тази година предстои нова. От последната преоценка беше установено, че има недостиг от 91 милиона евро, който до голяма степен е компенсиран в края на януари - 25 януари тази година беше приет регламент на Съвета на ЕС, с който на България бяха отпуснати допълнително 63 милиона евро до 2027 година“.

До края на миналата година в двата фонда за извеждане от експлоатация и за управление на радиоактивните отпадъци са събрани 1,855 млрд. лева, като в тях влизат и парите, които ще са необходими и за 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, когато дойде моментът за тяхното затваряне.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.