Електроразпределение Север оказа пълно съдействие на Министерство на енергетиката, което извърши проверка на готовността на енергийните обекти на дружеството за работа през предстоящия есенно-зимен сезон. Проверките в трите ЕРП и в Електроенергийния системен оператор се провеждат за шеста поредна година. Целта на инспекцията е да се проследят отблизо предприетите мерки на дружествата за ограничаване на неблагоприятните последствия от повреди по електроразпределителната мрежа при лоши метеорологични условия.

Представителите на Министерството посетиха трафопостове, подстанции и възлови станции, участъци от въздушни електропроводни линии. Експертите се запознаха на място с извършените дейности по профилактика на електроенергийните съоръжения. Проверени бяха процедурите за аварийно планиране, състоянието на специализираната техника, оборудването в аварийните автомобили, окомплектовката на екипите за работа при зимни условия, наличието на документация по техническа експлоатация и безопасност.

Електроразпределителното дружество в Североизточна България се стреми да спазва своя ангажимент да гарантира надеждната работа на съоръженията. Всяка година в инвестиционната и ремонтната програма на дружеството се залагат и изпълняват обекти за рехабилитация, което повишава сигурността на снабдяването с електроенергия.

Важен акцент от дейностите с цел превенция на аварийни ситуации непосредствено преди периода на неблагоприятни климатични условия и повишено натоварване е профилактиката, която стартира в края на всяко лято. Техническият фонд на ЕРП Север се обновява регулярно съобразно необходимостта от обезпечаване на дейностите по обслужването на мрежата. Компанията разполага със специализирано оборудване за своевременно откриване и отстраняване на възникнали повреди, включително инфрачервена камера за обследване на съоръженията.

ЕРП Север ще продължи да съдейства и остава на разположение на експертите от Министерство на енергетиката за допълнителни въпроси и уточнения и след края на проверката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.