Специалистите на Електроразпределение Север подмениха стоманенобетонни стълбове от въздушен електропровод Благоево, който захранва селата Благоево, Владислав, Железарци, Любенци, Водно, Теменуга и Кавла. Те бяха повредени вследствие на несъгласувани дейности и нерегламентирана сеч в района. Екипите на дружеството използваха специализирана техника в труднодостъпния район и работиха максимално бързо, за да не оставят задълго без електрозахранване жителите на населените места.

ЕРП Север призовава фирмите, които извършват дейности в близост до въздушните проводници от електроразпределителната мрежа на Североизточна България, да съгласуват предварително с дружеството своите мероприятия. Това е необходимо, за да се предотвратят непредвидени повреди по съоръженията и да се ограничи неудобството за клиентите, лишавани от електроснабдяване за времето на извънредните ремонти. За координиране на работа в обхвата на съоръженията, собственост на електроразпределителното дружество, на разположение е денонощният телефон 0700 161 61.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.