Често в резултат от извършване на селскостопански и строителни дейности с транспортни средства в близост до електропроводи се случват инциденти, свързани с поразяване от електрически ток. По време на жътва, сеитба, пръскане или почвообработка трактори и комбайни биват поразявани от високоволтова дъга при контакт на антените за GPS навигация или други високи части с електропроводи или в резултат на товаро-разтоварни дейности в близост до действащи електропроводи. Работата в близост до електропроводи под напрежение може да причини сериозни увреждания, наранявания и дори да настъпи фатален изход в резултат от директния контакт с тях или образуване на волтови дъги от тези електропроводи до съседни съоръжения и оборудване.

За предотвратяване на животозастрашаващи ситуации за работниците, извършващи селскостопански и строителни дейности, Електроразпределение Север подготви препоръки за работа в близост до електропроводи. Тези препоръки бяха изпратени до кметства, институции и партньори с молба за съдействие те да бъдат допълнително препратени, за да достигнат до максимален брой служители, ангажирани с осъществяване на дейности, които се извършват в близост до електропроводите. Целта е да се вземат предотвратяващи мерки за запазване на живота и здравето на хората.

Ето част от препоръките на ЕРП Север при работа със строителни и селскостопански машини в близост до електропроводи:

При прибиране на реколтата е препоръчително машините да жънат успоредно на електропроводите, при възможност без да ги пресичат.

Ако се налага пресичане или работа в близост до електропроводи, да се проверява предварително височината на машините и безопасните разстояния до частите под напрежение или да се осигурява лице за наблюдение.

При работа със строителни машини операторът предварително да огледа работната площадка, така че да е на безопасно разстояние от електропроводи.

Дейности с бетонпомпи, багери, автокранове и челни товарачи да се извършват, след като предварително са уточнени местата, съоръженията и частите под напрежение. При необходимост да се поиска изключване и обезопасяване на електропроводите от страна на ЕРП Север.

Да се уговорят предварително всички знаци, които ще бъдат подавани с ръце, за да не се получава разминаване. Лицето, което сигнализира за опасностите, трябва да застане извън пътя на движение на машината и на място, откъдето има възможност за визуално наблюдение на всички маневри, без да бъде изложено на опасност и където водачът може да го вижда по всяко време.

За спешни случаи се свържете с телефон 112 или със съответното електроразпределително дружество. Денонощната телефонна линия на ЕРП Север АД е 0700 161 61.

Основните правила при работа със строителни и селскостопански машини в близост до електропроводи са публикувани на сайта на ЕРП Север: https://erpsever.bg/web/files/richeditor/documents/drugi/safety-advices.pdf.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.