Монтирането на гнездилки за синявица и червенонога ветрушка по въздушни електропроводи от мрежата на ЕРП Север завърши успешно навреме преди началото на гнездовия сезон. Електромонтьори на ЕРП Север в сътрудничество с експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) поставиха общо 150 гнездилки в 40 отделни локации в областите Велико Търново, Добрич, Русе и Силистра в рамките на LIFE проекта „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“.

Инсталирането на гнездилки за застрашени видове птици се прави с цел да се осигурят безопасни места за гнездене и опазване на тяхната популация. С това се предотвратява изграждането на естествени гнезда върху електрически стълбове, които са рискови както за птиците, така и за нормалната работа на електрическата мрежа.

Очаква се двата застрашени вида птици да се завърнат в гнездовия ареал към края на април-началото на май. През следващите месеци ще се извършат проверки на всяка от поставените гнездилки, за да се установи колко от тях са заети и какъв е гнездовият успех.

Червеноногата ветрушка е дребен сокол, който през последните двайсет години претърпя драстичен спад на популацията в страната ни и достигна до критичния праг от едва няколко известни двойки през 2022 г. Това е причината видът да е включен в Червената книга на България в категория „Критично застрашен“, а с оглед намаляващата му численост в Европа – да е част от Световния Червен списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и в кухини на бетонни електрически стълбове. Популацията на тази обагрена в синьо птица започва да претърпява драстичен спад през 50-те години на XX век. Употребата на пестициди в селското стопанство е основната причина за това.

Проектът „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ стартира в края на 2022 г. и е с продължителност 5 години. През следващите месеци дейностите ще продължат с изолиране на електрически стълбове от мрежата на ЕРП Север и монтаж на дивертори в 28 проектни зони по Натура 2000 и в ключови коридори между специалните защитени зони. Приоритетните участъци за обезопасяване са идентифицирани по време на специално полево проучване, проведено през 2023 г. В обхвата на проекта попадат 16 вида застрашени птици в България, а основната цел е предотвратяване на неестествена им смъртност, вследствие на токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.