Eвродепутатите одобриха програмата за образование „Еразъм+“ за периода 2021-2027 година. Средствата, с които ще разполага, са над 28 млрд. евро - почти двойно в сравнение с предходния 7-годишен период.

В нея се дава възможност на хора с увреждания, живеещи в бедност или на мигранти, да получат средства, свързани с подобряване на достъпа до образование. За целта страните-членки трябва да представят планове за действие.

Програмата ще бъде разширена и ще даде възможност на по-възрастни да прекарат до половин година в друга страна от ЕС. Тя влиза в сила от 1 януари.

Снимка: ec.europa.eu

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.